نوشته های شما: دیوار پنجم

دیوار چهارم “نوشته های شما” هم به لطف مهر و توجه تان پر شد (برای دیدن مطالب پیشین بنگرید به دیوار اول، دیوار دوم، دیوار سوم و دیوار چهارم) ؛ این دیوار پنجم است برای طرح نقد و نظرهایتان نه فقط به صورت خصوصی و برای نویسنده مطالب ” ما کم شماریم” که برای عموم مراجعه کنندگان به این وب سایت:

————–

…:

به بهانه یک جنجال، مثل همیشه عالی و چند جانبه، به دور از تعصب و دقیق

قلمتان مستدام


برای ارسال نظرها و نوشته ها لطفا روی لینک زیر کلیک کنید:

ارسال نظر

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!