نوشته های شما

نوشته های شما: دیوار پنجم

دیوار چهارم “نوشته های شما” هم به لطف مهر و توجه تان پر شد (برای دیدن مطالب پیشین بنگرید به دیوار اول، دیوار دوم، دیوار سوم و دیوار چهارم) ؛ این دیوار پنجم است برای طرح نقد و نظرهایتان نه فقط به صورت خصوصی و برای نویسنده مطالب ” ما کم شماریم” که برای عموم مراجعه کنندگان به این وب سایت:

نوشته های شما: دیوار چهارم

میزگرد کتاب زنگ هفتم، خیلی جالب بود.
نکات و اشاراتی که دراین جلسه بیان شده بود،
دقیق و تامل برانگیز بود.
به امید برگزاری میزگردها و نشست های دیگر
برای دیگر کتابهایی که از محمد منصور هاشمی در راه است.

نوشته های شما: دیوار سوم

گفتگویی که ذیل عنوان «دینداری و لیبرال دموکراسی» انجام شده، برای آنانی که تمایل دارند دین را به هر چیز غیردینی که به لحاظ ساحت سنخیتی با دین ندارد، نسبت و ارتباط دهند بسیار مفید خواهد بود، بابت شفافیت و صراحتی که در بیان موضوعات دارید تا سره از ناسره معلوم گردد سپاسگزارم...

نوشته های شما: دیوار دوم

نظرگاه های این چنین که بافضای عمومی ودیدگاه های متدوال متفاوت است و ازمنظری دیگرموضوع رابررسی میکند درحکم متاع نایابی است که از قضابسیار موردنیاز است ولی همین خصوصیت همچون چاقویی است که بسته به استفاده اش میتواند هم جراحی کند و رفع نقص وهم میتواند آسیب رسان باشد وقتی که درست فهم نشود وبرداشت های غلطی ازآن صورت گیرد (البته چنین چیزی به دلیل همان تفاوت و همان خصوصیت تا حدی طبیعی است) برای این که...

نوشته های شما: دیوار اول

نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. به من گفتید از روی این ۶ بار بنویسم حالا با نوشتن این دچار تناقض شدم که حالا در این بخش چه می توان نوشت ! اصلا باید نوشت؟!...

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!