نوشته های شما

نوشته های شما: دیوار چهارم

دیوار سوم “نوشته های شما” هم به لطف مهر و توجه تان پر شد (برای دیدن مطالب پیشین بنگرید به دیوار اول، دیوار دوم و دیوار سوم) ؛ این دیوار چهارم است برای طرح نقد و نظرهایتان نه فقط به صورت خصوصی و برای نویسنده مطالب ” ما کم شماریم” که برای عموم مراجعه کنندگان به این وب سایت: —————— میهمان: میزگرد کتاب زنگ هفتم، خیلی جالب بود. نکات و اشاراتی که دراین جلسه بیان شده بود، دقیق و...

نوشته های شما: دیوار سوم

– گفتگویی که ذیل عنوان «دینداری و لیبرال دموکراسی» انجام شده، برای آنانی که تمایل دارند دین را به هر چیز غیردینی که به لحاظ ساحت سنخیتی با دین ندارد، نسبت و ارتباط دهند بسیار مفید خواهد بود بابت شفافیت و صراحتی که در بیان موضوعات دارید تا سره از ناسره معلوم گردد سپاسگزارم —————————- … بیچاره مخاطب “دفتریادداشت های بد”،...

نوشته های شما: دیوار دوم

… نظرگاه های این چنین که بافضای عمومی ودیدگاه های متدوال متفاوت است و ازمنظری دیگرموضوع رابررسی میکند درحکم متاع نایابی است که از قضابسیار موردنیاز است ولی همین خصوصیت همچون چاقویی است که بسته به استفاده اش میتواند هم جراحی کند و رفع نقص وهم میتواند آسیب رسان باشد وقتی که درست فهم نشود وبرداشت های غلطی ازآن صورت گیرد ( البته چنین چیزی به دلیل همان تفاوت و همان خصوصیت تا حدی طبیعی است ) برای...

نوشته های شما: دیوار اول

خالدی: نظر مردم مهم نیست نظر مردم مهم نیستنظر مردم مهم نیست نظر مردم مهم نیست نظر مردم مهم نیست نظر مردم مهم نیست به من گفتید از روی این ۶ بار بنویسم حالا با نوشتن این دچار تناقض شدم که حالا در این بخش چه می توان نوشت ! اصلا باید نوشت؟...

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!