داریوش شایگان و جهان ایرانی

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در جلسه "داریوش شایگان و جهان ایرانی"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

تراشیدن خویش برای کشف آن مجسمه ماندگار

پاسخ‌های محمدمنصور هاشمی به دو پرسش هفته‌نامه "کرگدن" درباره فلسفه، فلسفیدن و پرسشگری

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

نامیدن امور بی‌نام

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در "شب داریوش شایگان" از سلسله شب‌های "بخارا"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

پوشش و قدرت (تکمله)

ادامه "تأملاتی درباره الزام حکومتی حجاب" و پاسخ به چند نقد و پرسش

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

بر نگرش و نگارش شایگان بوطیقای شاعرانه حاکم است

گفت‌و‌گوی مرتضی کاردر (روزنامه همشهری) با محمدمنصور هاشمی درباره آثار و اندیشه‌های داریوش شایگان

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

خداحافظی با داریوش شایگان

موضوع: خبرها

 

درباره میراث فکری اندیشمند زنده‌یاد استاد داریوش شایگان

گفتگوی محمد آسیابانی (خبرگزاری ایبنا) با محمدمنصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

پست بهاری (5)

امسال آمدن بهار و جشن نوروز برای من پیش و بیش از هر چیز چند رباعی از رباعیات منسوب به خیام را تداعی کرد...

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

پوشش و قدرت

تأملاتی درباره الزام حکومتی حجاب

موضوع: نوشته ها و گفته ها