از "دفتر یادداشتهای بد" ، مجموعه اول

خدایا
از نبودنت به که می توانم پناه برد
جز خودت؟
و از بودن خودم
...

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 
صفحه قبل صفحه بعد