مصطفی رحیمی: تعهد به تحول (بخش دوم)

گمان می کنم جملگی این حساسیت ها به درستی حکایت می کند از این که مصطفی رحیمی "روشنفکر" بوده است، صادق و صریح، میراث دار آرمانهای روشنگری و دردمندی های متعهدان به اجتماع و نقادان قدرت های حاکم. اما این همه قصه نیست. طبعا در آثار و اندیشه های رحیمی کاستیهایی هم هست که در ارزیابی کارنامه او باید آنها را پیش چشم داشت و نقد کرد.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

مصطفی رحیمی: تعهد به تحول (بخش اول)


اگر برای واژه "روشنفکر" با همه دلالتهای مثبت و منفی فکری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اش به دنبال مصداقی در ایران معاصر باشیم، بی تردید مصطفی رحیمی یکی از شاخص ترین نمونه هاست. او صادقانه عمری را بر سر تقبیح آنچه نمی پسندید و درست نمی دانست، و ترویج آرمانهایی که ارزشمند می شمرد، گذاشت. با ترجمه و تالیف مقاله و کتاب در حوزه های ادبیات و فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی، و سخنرانی و مصاحبه و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. مروری بر کارنامه او نه فقط شناخت بیشتر این چهره نامدار، که تا حدی بررسی تقدیر "روشنفکری" ماست.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

خدا به عنوان امر مطلق

این که خدا و امر مطلق چه نسبتى با یک دیگر دارند, بستگى به چگونگى تعریف و تصور خدا و امر مطلق دارد. از این رو, نخست باید روشن شود که بحث بر چه تعریف و تصورى از این دو مبتنى است. در این مقاله, مراد از خدا, خداى ادیان ابراهیمى است و به ویژه درباره تصور مسیحیان و مسلمانان از خدا سخن گفته مى شود.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

فردید و محافظه‌کاری

پاسخ به پرسش خردنامه درباره محافظه‌کار بودن یا نبودن سید احمد فردید

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

ساحت بینش حافظ

مقاله‌ای از داریوش شایگان به ترجمه محمد منصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

نقد و بررسی کتاب "اندیشه سیاسی متفکران مسلمان"

گزارشی از گفتار محمد منصور هاشمی در جلسات نقد و بررسی کتاب در کتابخانه بنیاد دایره المعاف اسلامی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

چراغ روشن دوستداری دانش

یادداشتی درباره محمد تقی جعفری

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 
 

کامیابیها و ناکامیها

آسیب شناسی روشنفکری ایران پس از انقلاب

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

شناخت فلسفی یا ستیز ایدئولوژیک

درباره آرامش دوستدار و فراز و فرود اندیشه هایش

موضوع: نوشته ها و گفته ها