"اندیشه‌هایی برای اکنون" منتشر شد


اندیشه‌هایی برای اکنون دربردارنده نوشته‌ها و گفته‌هایی است در حوزه مسائل فکری و فرهنگی جامعه ما. در این کتاب هم مقالات فلسفی هست، هم مطالبی در تحلیل ادبیات و هنر و علوم انسانی؛ هم نقد و نظرهایی درباره تاریخ اندیشه‌ها در ایران معاصر و چهره‌های برجسته روشنفکری هست، هم تأملاتی درباره وضع تاریخی ما و نسبت‌مان با توسعه‌یافتگی. آنچه این مجموعه را به هم پیوند می‌دهد حضور و مشارکت نویسنده آنها – محمدمنصور هاشمی – در عرصه اندیشه و نقد و نظر در فضای فکری و فرهنگی ایران است و تلاش او برای روشن کردن برخی موضوعات و برجسته‌ساختن برخی رویکردها و حل مسائلی در اینجا و اکنون؛ موضوعات و رویکردها و مسائلی که در نگاهی دقیق ارتباطات و پیوستگی‌های ظریفی با یکدیگر دارند. (برگرفته از نوشته پشت جلد کتاب)

نسبت مطالب این کتاب مفصل 924 صفحه‌ای با وب‌سایت ما کم شماریم به اصطلاح اهل منطق رابطه عموم و خصوص من وجه است، یعنی روی وب سایت مطالب فراوانی هست که در این مجموعه نیست و در این مجموعه، مقالات و یادداشتها و مصاحبه‌هایی هست که روی "ما کم شماریم" نیست. در مورد مطالب مشترک هم در پاره‌ای موارد صورت کاملتر، بازبینی‌شده یا منقح‌تر مطلب در "اندیشه هایی برای اکنون" چاپ شده است.اندیشه‌هایی برای اکنون

نوشته محمد منصور هاشمی

نشر علم
1394
"اندیشه‌هایی برای اکنون" منتشر شد

موضوعات: خبرها