ادبیات و فلسفه: هم‌داستانی‌ها و ناهم‌داستانی‌ها


سه شنبه هجدهم اسفندماه 1394، ساعت 16 – 18، محمد منصور هاشمی در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، درباره وجوه اشتراک و افتراق ادبیات و فلسفه سخن خواهد گفت.ادبیات و فلسفه: هم‌داستانی‌ها و ناهم‌داستانی‌ها

موضوعات: خبرها