جامعه‌شناسی تاریخی دین و دولت در ایران


لینک فایل صوتی سخنرانی دکتر احمد شکرچی، استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، که روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 در تالار ناصر خسرو این دانشگاه برگزار شد:

جامعه شناسی تاریخی دین و دولت در ایران

موضوعات: خبرها