ترجمه "دین اندیشان متجدد" در ترکیه منتشر شد


ترجمه ترکی "دین‌اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان" نوشته محمد منصور هاشمی به قلم ابوذر دیشکایا - که پیشتر کتاب‌هایی از مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب و دکتر محمد مجتهد شبستری را از فارسی به ترکی ترجمه کرده – با مشخصات زیر در ترکیه به چاپ رسید.


İslami Entelektüalizm


Ali Şeriati`den Mustafa Melikyan`a


Yazar: M. Mansur Hashemi


Çevirmen: Abuzer Dişkaya

Çev. Ed: Ali Ertuğrul
ترجمه "دین اندیشان متجدد" در ترکیه منتشر شد

Yayınevi: Mana Yayınları

Basım: 1. Basım / Nisan 2016

موضوعات: خبرها