پرسش "معاصر بودن"


شماره جدید فصلنامه معماری و شهرسازی شارستان (شماره 44-45؛ زمستان 1394 و بهار 1395) به پرسش معاصر بودن و مسأله‌های ناشی از طرح این پرسش در حوزه هنر و معماری اختصاص یافته است.

در این شماره که در آن مقالات متعددی هست از نویسندگان و معماران اهل اندیشه و نظر ایرانی و غربی، یادداشتی هم از محمد منصور هاشمی هست با نام "معاصر بودن در ناهمتاریخی".

همچنین در همین شماره بحث و گفتگویی منتشر شده است میان محمدمنصور هاشمی و بهرام شیردل – معمار نامدار ایرانی در عرصه جهان – تحت عنوان "هم زود، هم دیر".

موضوعات: خبرها