فلسفه و ادبیات (1)


گفتگوی محمدالیاس قنبری و محمدمنصور هاشمی درباره تعامل ها و تقابل های فلسفه و ادبیات (بخش نخست):


لینک گفتگو در خبرگزاری مهر

موضوعات: نوشته ها و گفته ها