فلسفه و ادبیات (2)


گفتگوی محمدالیاس قنبری و محمدمنصور هاشمی درباره تعامل ها و تقابل های فلسفه و ادبیات (بخش دوم):


لینک قسمت دوم گفتگو در خبرگزاری مهر

موضوعات: نوشته ها و گفته ها