بر نگرش و نگارش شایگان بوطیقای شاعرانه حاکم است


لینک گفتگوی مرتضی کاردر و محمد منصور هاشمی درباره آثار و اندیشه های داریوش شایگان در روزنامه همشهری:

اهمیت شایگان ناشی از روشنگری های اوست

موضوعات: نوشته ها و گفته ها