داریوش شایگان و جهان ایرانی


لینک گفتار محمد منصور هاشمی در جلسه "داریوش شایگان و جهان ایرانی"، نخستین جلسه از از سلسله جلسات "جهان ایرانی" در "خانه وارطان":


http://bukharamag.com/1397.02.23139.html

موضوعات: نوشته ها و گفته ها