وضعیت تفکر در ایران معاصر

لینک گفتار محمدمنصور هاشمی درباره اندیشه و روشنفکری در ایران معاصر، با نگاهی به تاریخ تقکر در ایران، مواجهه فکری ایرانیان با مدرنیته؛ منورالفکری دوره قاجار، روشنفکری دوره پهلوی، هویت اندیشان و دین اندیشان پیش و پس از انقلاب، و بررسی تفاوتهای نسل پساانقلاب ایران با نسلهای پیش:

محمد منصور هاشمی : وضعیت تفکر در ایران معاصر

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!