زیر پوست مذهب

یادداشتی درباره کتاب “سه گفتار در غلو پژوهی” به مسائل اعتقادی ادیان و مذاهب از منظرهای گوناگون می توان نگریست. می توان آنها را موضوع پژوهشهای مردم شناسانه، جامعه شناسانه یا روانشناختی قرار داد، می توان با رویکرد فلسفی به نقادی عقلانی آنها پرداخت یا با رویکرد تاریخی به نقادی تاریخی، یا می توان برای فهم همدلانه آنها نقادی را به تعلیق درآورد و نگرش پدیدارشناسانه را پیش چشم داشت. هر یک از...

دین اندیشان متجدد

*شما در کتاب «دین اندیشان متجدد» که شش سال پیش منتشر شد، یادآور شده اید که عمر پروژه روشنفکری دینی بدون بازنگری و نقادی چندان دراز نخواهد بود. به نظر می رسد امروزه هر چه بیشتر این امر به واقعیت نزدیک شده و عمر این پروژه به سر رسیده است. امروزه پرواضح است که روشنفکری دینی که در آغاز یک پروژه الهیاتی بود در گذر زمان به یک گرایش صرفا سیاسی بدل شد و کارکرد خود را از دست داد. این بحران را چگونه...

شرایط امکان اقتباس از ادبیات در سینمای ایران

اجازه بدهید برای این که بتوانم پاسخم را توضیح بدهم، پرسش را به این صورت مطرح کنم: شرایط امکان اقتباس سینمای ایران از ادبیات غرب چیست؟ اقتباس را در اینجا به عامترین معنای کلمه به کار می برم، هر جور الهام گرفتن از آثار ادبی به نحوی که رد و نشان آن در فیلمنامه باقی بماند. روشن است که بخشی از این شرایط همان شرایط امکان اقتباس از ادبیات در سینما به طور کلی است. می دانیم که با آمدن سینما به عنوان...

مثلث تداعی های گیاه و سنگ

حسین کاظمی ظاهرا از اوخر دهه چهل شمسی تا اندکی پس از انقلاب مجموعه نقاشی هایی کشیده است در یک حال و هوا. برخی بدون عنوان و برخی با عنوانهایی مانند گل و سنگ یا گیاه و سنگ. نقاشی هایی ساده. توده ای غلیظ از رنگ و دیگر مواد که به صورت مکعب یا مانند آن خود را با اقتدار بر بوم یا تخته سه لا گسترده است، در برابر خطوطی نازکتر اما عمودی. تقابل سکون سنگ و حرکت گیاه. کشمکش جمود و رویش که برجستگی های خشن...

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!