چاپ پنجم “دین‌اندیشان متجدد” منتشر شد

کتاب “دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان” نوشته محمدمنصور هاشمی که مدتی بود در بازار کتاب موجود نبود تجدید چاپ شد. این کتاب که قرینه کتاب “هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید” محمدمنصور هاشمی است مانند آن کتاب و چه بسا بیش از آن، از زمان انتشار با نظرهای موافق و مخالف مختلف و فراوان مواجه گردید، چنانکه نوشته‌های بسیاری در تأیید یا رد آن منتشر شد و مناقشه‌های زیادی را دامن زد. برخی از مجادلات مربوط به این کتاب و پاسخ‌های نویسنده به نقدها و مباحث تکمیلی محمدمنصور هاشمی درباره روشنفکری دینی، در کنار دیگر پژوهش‌های او در حوزه اندیشه معاصر در ایران، در اثر دیگر وی در این حوزه، یعنی کتاب “اندیشه‌هایی برای اکنون” انتشار یافته است، به گونه‌ای که علاقه‌مندان به بحث‌های مطرح‌شده در “دین‌اندیشان متجدد” ادامه مباحث آن کتاب را در بخش‌هایی از “اندیشه هایی برای اکنون” خواهند یافت. دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان که در آثار پژوهشی غیرفارسی درباره ایران معاصر نیز به کرّات مورد ارجاع و استناد قرار گرفته، به ترکی استانبولی ترجمه و در ترکیه چاپ شده (بنگرید به اینجا و اینجا) و پیشگفتار و مقدمه آن هم در کنار پیشگفتار و مقدمه هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید به فرانسه ترجمه و منتشر شده است (بنگرید به اینجا).

دین‌اندیشان متجدد
روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان

نوشته محمدمنصور هاشمی

چاپ پنجم
انتشارات کویر ۱۳۹۶

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!